Mehmet Özçelik

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:56 DİĞER KÖŞE YAZILARI

KUR'ANIN HARİMİNE SALDIRI

Haberde;” 300 Fransız yazar ve siyasetçinin Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemesine tepkiler sürüyor. En sert açıklamalar Türkiye’den geldi.
Bildiri 22 Nisan'da, Fransız gazetesi La Parisien (Parisli) adlı gazetede yayımlandı. Onun yazısının altında tam 300 imza vardı. Bu imzalardan biri de Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’e ait. Ayrıca bu bildiriyi 3 başbakan, Yahudi ve Hıristiyan cemaatinin önde gelen üyeleri ile yazarlar da imzaladı.
Metin Yahudi düşmanlığına karşı oluşturulmuş bir manifesto olarak tanımlanıyor ama başından sonuna kadar Müslümanları hedef alıyor. Hatta Müslümanların Yahudilere karşı düşük yoğunluklu bir soykırım uyguladığı iddiası var.
Yahudi düşmanlığının önlenmesi için de bir takım öneriler getirmiş yazar Paskal Bruckner... Bruckner ve yazısının altındaki 300 imza sahibine göre Kuran-ı Kerim’den bazı ayetler çıkarılmalı. Bu talebe örnek olarak İncil’deki bazı bölümlerin çıkarılması gösteriliyor. Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetlerin çıkarılmasıyla artık hiçbir inananın suç işlemek için kutsal kitabı referans almayacağı söyleniyor. 
Bruckner bu talebi, Kur’an-ı Kerim’in diğer dinlerden olanlara karşı şiddet önerdiği iddiasına dayandırıyor.
O’na göre, Fransa’daki Yahudilerin saldırıya uğrama riski Müslümanlardan 25 kat fazla ve 50 bin Yahudi, güvende olmadıklarını düşündüklerinden bazı şehirlerden taşınmak zorunda kaldı.”
Şimdiye kadar İslamı terör dini ve Müslümanları da terrorist göstermelerinin altındaki gerçek yüzlerini göstermiş oldular.
-Avrupa ve Abd şaşkın.
Neden mi
Tüm islam ülkelerinde oynayıp başardıkları ve geçmişte de aynı başarıyı gerçekleştikleri halde bugün neden başaramamaktadırlar?
Kaderin hükmü unutulmakta ve bu günkü Türkiye ile o günkü durum aynı değerlendirilmektedir…
Enönemlisi de hedeflerindemüslümanlarınenönemlisığınağıvekalesiolanKur’an-ıKerimesaldırısözkonusudur.
Kendilerikitaplarınıtahrifettiklerigibi, bizdenve de bizimiçimizdekigüyakumaşıaynıkumaştandokunmuşinsandahadoğrusuinsanbozmasıvebozuntularıileKur’an-ıKerimideğiştirememeninsıkıntısınıyaşamaktadırlar.
Yüzyılönce de şimdikiFransızbozmasıvede bozuntusugibiİngilizvampirvesülüğününSömürgelerbakanıolanGladiston da aynıtekliftebulunmuştu.
-“19. yüzyılınsonlarınadoğruAsyaveOrtadoğutopraklarınagözdikenİngiltere , ilk baştabutopraklardakolaycahakimiyetkurarakpetrolü, baştaaltınıolmaküzerezenginmadenleri gasp edeceğinihayaletmişti. Ne varki 20. Yüzyılınhemenbaşlarındanitibarenşiddetlibirmukavemetlekarşılaştı. Her yerdekarşılarınadikilenlerMüslümanlardı.
Mes
elaHindistanda ;Hindular, MecusilervesairdnleremensupolanlarİngilizhakimiyetinibenimsemişgözükürkenMüslümanlareldesilahsopaİngilizlerinkarşısınadikiliyorlardı.
İngilizhükümetibudurumaçarearadı .
Sömürgetopraklarındaaraştırmayapması
içinsömürgelerbakanıolanGladiston’uvazifelendirdi. GladistonaylarcatükleriOsmanlıyıveMüslümanülkeleridolaştı, incelemelerdebulundu .
Sonundaraporunözetinişucümlelerledilegetiriyordu:
''Kur’anMüslümanlarınelindebulundukça biz onlara hakim olamayız. Ne yapıpetmeliyiz, yaKuranıortadankaldırmalıyız , yada Müslümanlarıkurandansoğutmalıyız.’’
İngilizhükümeti ,Gladiston’unburaporundansonraMüslümanlarınmukavemetininasılkıracağınıaraştırmaküzerekomisyonlarkurdu.
Bu ara
daaristoteresinİskenderyaptığınasihatigözönündebulundurdular :
Bu nasihat’’İskendersorar :Ben ne yapayımbukazandığımülkeleri ne yapayımsultanlarıpadişahlarıkılıçtanmıgeçireyimyoksatamamısürgüne mi göndereyim?
Avistonunİskender’ecevabı: onları ne kılıçtangeçirnedesürgünet, çünkükılıçtangeçirecekolursan, onlarıngeridekalannesilleriintikamarzusuylayanıptutuşur. Sürgünegönderirsenonlaryinebiryerdetoplanıpseninbaşınabelaolur. Şayetonlaradevamlı hakim olmakistiyorsan ,onlarıküçükbeyliklerhalinegetir. Bununla da yetinmemünakaşamevzularınıaralarında yay. Bu münakaşalıhususlarıhalletme. Onlardevamlımünakaşaederkensenararlındahakemolursun, seninsaltanatınhakimiyetindevameder.

Birincidünyasavaşısonunda hele helesulhdevresindeİngilizleravistonunöğütleriyleveGladiston’unraporunugözönündetutarakşöylebiryotakipettiler:
İlk öncedünyayıkıtalaraayırdılar .ondansonra İslam devletleriniharitaüzerindeküçükküçükdevletlereböldülerbununardından da kavimarılığıyaptılar. TürklerveAraplarbüyükkavimlerolduğuiçinözellikleTürkveAraplarayoğunlaştılar. AzerbaycanÖzbekistanTürkmenistanKırgızistan, vb. vedevamlıkanayanyaralarbıraktılarMusulKerkük , Kıbrıs, nah cıvanKarabağ, Keşmirdoğumeseleleri.tekvücutolanMüslümanlarparçalandıveşimdiki durum oluştu.
İngilizparlamentosundaalınankarardabuMüslümanülkelerinbağımsızlığınıtanımayı 3 şartabağlıyorlardı:
1. Mahkemelerdeahkam-ışerriyegeçerliolmayacakşerrihukukkaldırılıpatılacak.
2. Okullardakuranokutulmayacakfelsefeeğitimiverilecek.
3. Gazetelerdedergilerdevediğerneşirvasıtalarındadiniesaslaradayalıneşriyatyapılmayacak.dansvebenzerioyunlarserbestolacak.

BATININ İLK MEYVESİ...
OsmanlınınTorunuDünyaGüzeli.
Bu ilginçolayHalitTurhanBey'inhatıralarındayeralmaktadır :
1932 yılındaCumhuriyetgazetesinintertiplediğigüzellikyarışmasınıKerimanHaliskazanmıştı. AynıyılBelçika'nın Spa şehrinde 28 ülkeninkatılmasıyladünyagüzellikyarışmasıdüzenlenmişti. 1913yılındadoğanKerimanHalis, buyarışmayaTürkiye'yitemsilenkatıldı.
Günlerce Spa şehrindekalangüzeller, çeşitlikişilerlegörüştüvekonuştular. Yarışmagünündejürininönündekızlarbirerbirergeçipgiyimleriyle, bakışlarıyla, tebessümleriylepuantoplamayaçalıştılar.
Jürisalonageçip, puandeğerlendirmesiyapmakistedi. Başkankürsüyegeçerek :
- Sayınjüriüyeleri, bugünAvrupa'nınHristiyanlığınzaferinikutluyoruz. 1400 senedirdünyaüzerindehakimiyetinisürdürenİslamiyetartıkbitmiştir. OnuAvrupabitirmiştir. Birzamanlarsokağa bile, pencerearkasındanseyredebilenMüslümankadınlarıntemsilcisiTürkgüzeliKeriman, mayo ilearamızdadır. Bu kızı, zaferimizintacıkabuledeceğiz, onukraliçeseçeceğiz.
Ondandahagüzelvarmış, yokmuşbuönemlideğil... Bu senegüzellikkraliçesiseçmiyoruz. Bu seneİslamıyenmeninzaferinikutluyoruz. Avrupa'nınzaferinikutluyoruz. BirzamanlarFransa'daoynanandansamüdahale de bulunanKanuni Sultan Süleyman'ıntorunuişte mayo vesütyenileönümüzdedir. Kendinibizlerebeğendirmekistemektedir. Biz de bizeuyanbukızıbeğendik. MüslümanlarıngeleceğiböyleolmasıtemennisiyleTürkgüzelinidünyagüzeliolarakseçiyoruz. FakatkadehlerimiziAvrupa'nınzaferiiçinkaldıracağız.'
BöyleceKerimanHalisdünyagüzeliseçildi. Resimlerigazetelerdebasıldı. Hattakartpostalyapılaraksatıldı, eldeneledolaştı.’’

-YahudilerinenönemlibelirtisiKur’an-ıKeriminifadesiyle; Ayetvekelimelerinyerinideğiştirmeleriyanikendikitaplarınıkendielleriyletahrifetmeleridir.
-Yahudileröncekendileriniiçlerindekilerdendinlemelidirler. İşte;
“SiyonizmekarşıduranNeturei Karta grubusözcüsüYahudiHaham Weiss: SiyonizmYahudiliğintemsilcisideğil, ideolojikişgalcibirprojedir. SiyonistdevletsadeceMüslümanlariçindeğil, tümdünyaiçineziyettir. Bu oluşumunkarşısındadurantekdevletiseTürkiye.
Weiss, “Tevratbizeöldürmeyeceksiniz, bulunduğunuztopraklarasadıkolarakveTanrıiçinçalışacaksınızdiyor. Amaİsrailbunundışında her şeyiyapıyor. Öylebirdevletikabuletmemizmümkündeğil” dedi.
Weiss, “Biz Müslümanlarlayüzyıllarcaberaberyaşadık. Bir problem yoktu. Dini problem değil, siyasiproblemdir. GerçekanlamdaYahudiolanlarFilistinlilerinacısınıhissediyor. Müslümanlarakarşıçokmahcubuz” diyekonuştu.
HiçbirşekildeİsraildevletinitanımadıklarınıbelirtenYisroelDovid Weis, sözlerinişöylenoktaladı: “ABD nasılolur da Kudüs'tebirbüyükelçilikaçabilir? KudüsFilistin’inbaşkenti! İsrail’innasılolabilir? Böylebirişyapmamalarınısöyledik. Yarayatuzbasmakgibibirşey bu. SiyonistdevletsadeceAraplarveMüslümanlariçinzulümdeğil, tümdünyaiçineziyettir.”
HahamYisroelDovid Weiss şöylekonuştu: “BiziminanışımızagöreTanrıbizikoruramaSiyonistlerbunaaslainanmaz. OnlarTanrı’yaisyaneder. İsrail’inkurulmasıbirideolojidir, Yahudiliğegöreharamdır. Bizlerdoğruyaşayamadık, buyüzden de cezalandırıldık. İsrailbutarihiaslakabuletmiyor.
 
 

 
YORUM EKLE
    YORUMLAR
ANKARA ⇓
İmsak 06:27
Güneş 07:57
Öğle 12:50
İkindi 15:11
Akşam 17:32
Yatsı 18:57
DÖVİZ KURLARI
USD 5.3752     EURO 6.0968     IMKB 90459     ALTIN 214,331    
ANKARA