Yazı Detayı
16 Haziran 2021 - Çarşamba 06:05
 
MANEVİ BİR HASTALIK
MİSAFİR KALEM
 
 
MANEVİ BİR HASTALIK 15.06.2021 • İnsanın en önde gelen sorunlarından biri eşyayı ve konuları anlamamaktır. Anlamadığınız bir problemi çözemezsiniz. Bir şeyi anlamak ise ilk bakışta göründüğünden çok daha kapsamlı ve emek isteyen bir çalışmadır. İnsanoğlunun yaradılışı itibariyle bir konuyu algılayıp anlaması için öncelikle iyi niyet, sonra da ihlas, dikkat, sabır ve azim gereklidir. İnsanlar doğuştan meraklı canlılar oldukları için her şeyi anlamak, öğrenmek isterler. Ancak bir şeyi anlamak istemekle anlamak aynı şey değildir. Bir şeyi bir kere görmekle, okumakla veya duymakla anlayıvermek hemen hemen imkansızdır. Esasen insanda biyokimyasal bir hafıza sistemi vardır. Beynin bir şeyi anlaması, kavraması ve hatırlaması için protein v.b bazı maddelerin sentezlenmesi ve uygun şekilde depolanması gereklidir. Elbetteki öğrenmenin mekanizması çok daha karmaşıktır. Beyinde bulunan milyarca beyin hücresinin birbirleriyle kurduğu sinir bağlantıları ve bunlar arasındaki iletişim ağları bilginin beyinde yerleşmesini. bilgi akışını ve hafızaya kaydedilmesini sağlar. Bunun böyle olduğu son derece açıktır. Bacağı olmayan insan yürüyemez. Sağlıklı ve eğitilmiş bir beyni olmayan kişi de düşünemez. İşte yukarıda zikredilen iyi niyet, ihlas v.b beyni bu sürece hazırlayan etkenlerdir. Bu nedenle bir şeyi anlamanın ön şartının objektif (tarafsız) olmak, önyargı ve şablonlardan kurtulmak olduğu açıktır. Bu tür önyargı ve şablonlar insanın beyin damarlarını tıkayan pıhtılar gibi özgür ve verimli bilgi, düşünce ve fikir akışını engelleyen yanlış bilgiler, algılar, şartlandırmalar, bilgi eksikliği veya bilgi kirliliğidir ki bunlara kısaca cehalet diyoruz. Anlayış sorunlu kişilerde, doğru bilgilerle düşünmek, tefekkür etmek, kıyas, tahkik ve muhakeme yerine “ bize göre”,” bana göre”, “ama o böyle dedi ” “O zaten bizden değil”, “ sen de kim oluyorsun “ gibi yaklaşımlar, sabit fikirler ve önyargılar geçerlidir. Bu ve benzeri anlayış eksiklikleri, aynen vitamin ve gıda yetersizliği olan insanlarda olduğu gibi günümüz insanlarında da birçok manevi hastalıklara neden olmuş ve olmaktadır. Bunların en göze çarpanlarından biri de İslam dinini oluşturan kuralların bugün uygulanabilirliğini sorgulamak, 1400 yıl önce, o zamanki bir arab toplumuna gelmiş olan kuralların bugünkü modern toplumlarda karşılığı olabileceğinden süphe etmektir. İşin tuhaf ve trajik tarafı bu sorgulama ve şüphelerin, Allaha cc inandığını söyleyen bazı müslümanlarda da görülüyor olmasıdır. Bu durumun başlıca iki nedeni zikredilebilir; 1-Maksatlı olumsuz propoganda, 2-İslamı yeterince bilmemek, anlamamak. • Öncelikle İslamın yeryüzünde düşmanları olduğunu ve bunların her zaman ve zeminde ellerinden gelen her kötülüğü yaptıklarını görmezden gelemeyiz. Yeryüzünde pireden deveye herkesin ve her şeyin düşmanları varken, birçok, hırs ve menfaat düşkünü, hak hukuk tanımaz insanın kurdukları sömürü düzenine karşı çıkan islamın hiç düşmanı olmaması mümkün müdür? İslamiyet, Budizm gibi hiçbir ekonomik, siyasi v.b iddiası olmayan bir düşünce ve felsefe sistemi olsaydı, hiçbir haksızlığa, emperyalist ve sömürü girişimine karşı çıkmasaydı onun bu kadar çok düşmanı olur muydu? “İslamın ve Müslümanların düşmanı yoktur, bu evhamdır” demek Şeytan diye bir yaratık yoktur demekle eşdeğerdir. “ siz ey Âdemoğulları! Size, şeytana kulluk etmeyin, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Sadece bana kulluk edin, işte dosdoğru yol budur, diye uyarmamış mıydım? “ (Yasin 60,61) Bu düşmanların, İslam dinini itibarsızlaştırmak ve insanların teveccühünü önlemek için onun hakkında Siyonistlerin başını çektiği yaygın ve yoğun bir propoganda yapıldığı inkar edilemez bir gerçektir. İşte bu kapsamda İslamın eski ve ilkel bir topluma göre düzenlenmiş, bilimsel temellerle dayanmayan, hurafelerle dolu, bir çok kural ve kaynakları uydurma olan, modernizme, medeniyete ve ilerlemeye engel bir din olduğu propogandası yapılmış ve yapılmaktadır. Tabii ki bu kampanyaya ateist, gayrı müslim, münafık ve muhteris din düşmanlarının da katıldığını söylemeye gerek yoktur. İslam düşmanlarının İslam hakkında öne sürdükleri görüş ve iddiaların hiçbir bilimsel temeli ve geçerliliği yoktur. Biz Allahın CC dinini, Allah cc ve Resulünden SAS başkasından öğrenecek değiliz. “De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah, göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir." (Hucurat 16) • İkinci olarak bu kötü niyetli çabaların dışında hatta onların işini kolaylaştıran bir husus da insanların ve müslümanların İslam hakkındaki yetersiz bilgi ve anlama sorunudur. Evet çok ciddi bir anlama sorunu var. Müslümanlığı dualar okuyup, namazlar kılarak, mübarek geceleri ihya ederek cennete gidilen bir vasıta olarak görme ve öyle anlama sorunudur bu. Halbuki bu din hayatın her alanına hakim olmak, hayatı ve yönetimi her yönüyle düzenlemek için gönderilmiştir. Siz namaz kılın, oruç tutun ama ülkeyi başkaları idare etsin öyle mi? Bu sömürge zihniyetidir. İslam, sadece bir inanç ve düşünce sistemi değil, bir hayat tarzı ve bir yönetim biçimidir. Allahın cc razı olduğu ve emrettiği tek tarz, tek biçim. Bu yönetim hiç şüphesiz Allahın CC indirdiği hükümlerle yapılacaktır. Bu nedenle “ Allahın cc indirdikleriyle hükmetmemek” (maide 44) , onları kabul etmemek, reddetmek, Allahı cc reddetmektir ve küfre götürür. Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede Allahın CC indirdikleriyle hükmedilmemesi kabul edilemez. “İmam Cerir et-Taberi, ibni Abbas'tan (r.a.) rivayetle "Kasden inkâr ederek Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kimseler kâfirlerdir. (Allah'ın hükümlerini) Kabul ettiği hâlde onunla hükmetmezse zalim veya fasık olur." Ayrıca Ebu's-Suud Efendi, ayette geçen hükmetmemeyi inkâr manasında almakta ve "Allah'ın hükümlerini hakir ve basit görerek inkâr eden kimse, kim olursa olsun dinden çıkar." demektedir. Diğer çağdaş müfessirler de ayette geçen "hükmetmeyenler" ifadesinin, "inkâr edenler," yani "tasdik etmeyenler" manasına geldiğini söylemektedirler. Yani en azından zalim ve fasık olma durumu vardır. Zulüm ve fasıklıkta ısrar ise küfüre giden yollardır. “ Aklı olan düşünür “. Biz Allahın cc indirdiklerine inanıyor ve kabul ediyoruz ama bunlarla hükmetmiyoruz” ifadesi ne manaya geliyor? O’nun indirdikleriyle hükmetmeyeceklerse müslümanların yeryüzünde işleri nedir? Allahın CC indirmedikleriyle hükmeden Ehli Küfre kölelik yapmak mı? Hiç düşünüyor muyuz ki, O nun indirdikleriyle hükmetmedikleri için müslümanlar bu günkü hakir ve zelil duruma düşmüşlerdir? “İman edip salih ameller işleyenlere gelince, (Allah) onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir. Allah'a kulluk etmekten çekinenlere ve büyüklük taslayanlara gelince; (Allah) onları elem dolu bir azaba uğratacaktır ve onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardır” ( Nisa 173) • Allah CC son peygamberden SAS sonra yeni bir vahiy ve yeni bir din indirmediğine göre insanların, artan nüfus, gelişen teknoloji ve sosyal yapıya göre her asırda bu dinin kurallarını uygulayabilecekleri elbette ki bilinmesi icap eder. Yoksa haşa Allah cc birkaç yüz sene sonra çağdışı kalacak ve uygulanamayacak bir din göndermiş değildir. İçtihat kapısı kıyamete kadar açıktır. Bu din, ilim ve hikmete her şeyden çok değer vermiş ve İslam alimleri değişen şartlara göre dinin temel kurallarına uygun yorum ve içtihatlar yapacaklardır ve yapmışlardır. Peygamberimiz SAS zamanında yoktu diye bugün otomobil, telefon, elektrik, internet, uzay araştırmaları v.b ye karşı çıkmak gibi yobazlıkların bu dinde yeri yoktur. Ne varki, Müslümanlar uzun bir zamandır okuma, okuduğunu tefekkür etme ve anlama sorunu yaşadığından bu olumsuz propogandaları boşa çıkaracak, onların yanlış ve batıl olduğunu ortaya koyacak ilmi performansı kaybetmişlerdir. Bundan daha kötüsü, bazı ileri gelenler açıklayamadıkları ve anlayamadıkları bilimsel gerçekleri red ve inkar ederek İslam düşmanlarının ekmeğine yağ sürmüşler ve sürmektedirler. “ Uzay çalışmalarına gerek yoktur, dünyadaki işler bitti de sıra uzaya mı geldi? Hem zaten yakında kıyamet kopacak, mehdi gelecek böyle lüzumsuz işlerle uğraşmayın, zikir yapın zikir “ türünden söylemler işte bu sakat zihniyetin tezahürü değil midir? Din düşmanlarının en büyük yardımcıları başka din düşmanları değil cahil ve şuursuz müslümanlardır. Diğer taraftan bu ortamı fırsat bilen kötü niyetli sözde alimler, bu seviyesizliğe güya çare ve çözüm getirmek için dinin yeni yorumları, reform ve deform çalışmaları ortaya koymaktadırlar. Sünneti ve hadisleri dışlamak, itikadi konuları güya fiziksel kanunlarla açıklamak, açıklayamadıklarını inkar etmek, tarihsellik, hatta deizm v.b akımlar böyle ortaya çıkmıştır. Bir şeyin doğrusu ve iyisi ortaya konulmazsa kötüsü ve sahtesi çıkar. • Maksatlı propogandalardan bir tanesi de İslami uygulamalarda Peygamber SAS ve Ashab RA gibi şahsiyetlerin bugün örnek alınamayacağını, onların çok çok yüksek bir standardı temsil ettiklerini, bugünkü şartlarda onlar gibi olunamayacağını v.s ileriye sürmektir. Böylece çıtayı alçaltıp, güya dini kolay ve uygulanabilir bir hale getireceklerdir. Allah cc haşa çok zor ve uygulanamayacak, imkansız bir din mi göndermiştir ki siz onu kolaylaştırmaya çalışıyorsunuz? Allah cc ın kitabında ; “Allah size kolaylık diler zorluk dilemez “ (bakara 185) “Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah (Allah'ın Elçisi) en güzel örnektir. “ (Ahzab 33) denilmiyor mu? “Efendim siz iki de bir Hz. Ömerin RA adaletini örnek veriyorsunuz. Bu zamanda kim onun gibi olabilir?” diyorlar. kimi örnek verelim? İsterseniz Merkel’ i verelim, tevazuu ve yaşantısı bayağı benziyor. Japon başbakanını mı örnek verelim ? Merkeli örnek verince “o Müslüman bile değil, Avrupalı ve de gavur ona mı kaldık “ gibi saçma sapan tepkiler vermek de ne oluyor? Ayrıca bu örnekler sizi neden rahatsız ediyor ki? “ilim ve hikmet müslümanın yitik malıdır” Çinde de olsa Almanyada, Danimarkada da olsa Prof.Dr.Talip ALP
 
Etiketler: MANEVİ, , BİR, , HASTALIK, , ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
19 Temmuz 2021
HZ. ADEM (A.S)'İN ÇOCUKLARI BİRBİRLERİYLE Mİ EVLENDİLER..!
14 Temmuz 2021
Ey Amerika Sana sesleniyorum!
11 Temmuz 2021
GÜN İÇİNDE ZAMAN YETMİYOR MU,O ZAMAN BANA KULAK VERİN.
21 Haziran 2021
Seni kaybettikten sonra ben büyüdüm!
12 Haziran 2021
GENÇLERDE İNTİHAR (1)
06 Haziran 2021
KIYAMETİ SEN GETİRDİN!
24 Mayıs 2021
MÜSLÜMANLARI KİM TEDAVİ EDECEK?
22 Mayıs 2021
KONUŞMAK YETMEZ İCRAAT LAZIM.
20 Mayıs 2021
D Vitamini-COVID-19 İlişkisi
19 Mayıs 2021
GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZ OLABİLMESİ İÇİN HER VESİLEYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ
19 Mayıs 2021
GÜNEŞ OLARAK DOĞMAK İÇİN, YILDIZ GİBİ KAYMAK LAZIM..
11 Mayıs 2021
Melatonin-COVID-19 ilişkisi
09 Mayıs 2021
ANNE, BENİM OĞLUN...
05 Mayıs 2021
PARDUS NEDİR? NEDEN PARDUS KULLANMALIYIZ?
24 Nisan 2021
ALLAH'IN EMRİ (DAVET)
19 Nisan 2021
Ahlaklı Toplum İnşasına Siyasi Bakış
17 Nisan 2021
Filistin’de Ramazan’ın İlk Günü: Sessiz Çığlık!
14 Nisan 2021
NASIL AYAĞA KALKARIZ
11 Nisan 2021
ESKİ KAVGALAR BİLE GÜZELDİ...
09 Nisan 2021
AİLE, VATAN VE NAMUS BİLDİRİSİ
30 Mart 2021
ÖFKE TOPLUMU
03 Mart 2021
Şifa Kaynağı
01 Mart 2021
Pandemi ve Aile İlişkilerimiz
18 Şubat 2021
BİR DOKTOR KOLAY MI YETİŞİYOR???
12 Şubat 2021
 Asrın Nîmeti Küreselleşme, Sosyal Ağlar…
12 Şubat 2021
Sıfırların Önünde “1”, ya da Tren Katarına Lokomotif Olmak..
25 Ocak 2021
DİJİTAL ÇAĞDA EBEVEYN OLMAK (2)
18 Aralık 2020
ÖMRÜN ÖZETİ
18 Aralık 2020
ÇOCUKLARIMIZI TABLET, TELEFON VE BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞINDAN NASIL KURTARALIM?
16 Aralık 2020
DİJİTAL ÇAĞDA ÇOCUK OLMAK
16 Aralık 2020
ÜLKEMİZDEKİ KUŞAKLAR VE EĞİTİME ETKİSİ
13 Aralık 2020
Vahap AYDOĞAN VE SÜRREAL YANSIMALAR
13 Eylül 2020
SÖZÜNÜZ YERE DÜŞMEDEN İYİ DÜŞÜNÜN
05 Eylül 2020
HÜZÜN AYI, EYLÜL...
04 Eylül 2020
HİÇBİRİMİZ KAZANAMAYIZ, HEPİMİZ BİRDEN KAZANMADIKÇA.
20 Ağustos 2020
AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ
09 Ağustos 2020
EVLİLİKTE MUTLULUK
04 Ağustos 2020
İSTANBUL SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ TESBİTLER.
27 Temmuz 2020
RESME DİKKATLİ BAKIN.
25 Temmuz 2020
AYASOFYA’NIN EHEMMİYETİ VE BİR SIRR-I HİKMETİ
20 Temmuz 2020
AYASOFYA HAKKINDA....
01 Temmuz 2020
GÜNÜMÜZDEN 1960'A TALEBELERİNDEN BEDİÜZZAMAN'A MEKTUP...
21 Haziran 2020
RÜYAMDA BABAMI GÖRDÜM.
25 Mayıs 2020
İLETİŞİMDE FARKINDALIK
10 Mayıs 2020
ÖZLEDİM...
08 Mayıs 2020
KIZIMDAN...
29 Nisan 2020
SABRIMIZIN SONU MUHTEŞEM OLSUN. İNŞAALLAH.
28 Nisan 2020
GÜLMEKTEN GÖBEĞİM ÇATLADI.
17 Nisan 2020
NE KENDİNİZE NE DE SEVDİKLERİNİZE BU ACIYI YAŞATMAYIN. EVDE KALIN
30 Mart 2020
VARSA VİRÜS EVLERİMİZ BİR ÜS
29 Mart 2020
İTİRAF EDİYORUM ALLAHIM.
11 Şubat 2020
HİÇ DEĞİLSE...
Haber Yazılımı