Yazı Detayı
15 Eylül 2021 - Çarşamba 03:33
 
NUR RİSALELERİNİZ “MÜSTAKİL TASN İFAT” DEĞİLDİR
Mehmet Nuri BİNGÖL
 
 
NUR RİSALELERİNİZ “MÜSTAKİL TASN İFAT” DEĞİLDİR Bu satırları yaşadığınız havayı koklayamamış, vefatınızdan bir yıl sonra doğduğu için atmosferdeki ıtrınızı kapmamış bir bahtsız yazıyor. Bunlar, hayatınızdaki harikalara - yaklaşık – 45 yıldır hayran, ama hayranlığın üst sınırı “idrak ve izan”a erişmek için çabalayan bir kalemin fani izleri. Ayrıca araştırma neticesinde görüyor ki değil hayatınızı yazmak, onu eksiksiz bilmekten bile aciz. Çünkü yazılan tarihçenizde sayfalardan şahsınızla ilgili çok bahsi çıkarttırıp “İman Mektebi”yle bağlantılı metinleri öne çıkartılmasını istemeniz, tüm gayenizin zatınızı “göstermek” değil silinmeye, zayıflatılmaya çalışılan iman hakikatlarını yeniden, yeniden, yeniden ve güçlendirerek diriltmek olduğunu ayan beyan ispattadır. Bu çalışma için Anadolu’nun batı illerinden birine yaptığım yolculukta hafızama kesik hatlarla notlar düştüm. Çiziktirme sayılabilecek bu satırların yaşadığınız hayat yanında karakalem ve hatları silik çizgilerden beter bir tasavvur olabileceğini hissederek de korktum; “Vemâ medahtü Muhammeden bimakâlâtî Lâkin medahtü makâlâtî bi Muhammedün” beyanını hatırlayınca ferahladım ve sürurla doldum, bu mısralar Nebiler Nebisi (ASM) hakkında söylenmişti ve “ Ben makalelerimle Muhammed ( asm )’ı methedemedim, ama O’nu (asm) övmek makalelerimi güzelleştirip yüceltti.” mealindeydi. İfade sahibi takipçisi olduğunuz ve “üstadlarımdan” dediğiniz İmamı Rabbani’ydi. Diğer “üstad”ınız ise Mevlana Celaleddini Rumi’ydi elbet. ( Mesnevi-i Nuriye, Mukaddeme) Bu mısralardı zihnime güç, yüreğime cesaret aşılayan ve ötelerin ötesinde verilecek mahkeme için büyük emniyet hissi veren. Hani, “ Âlimler Nebi’lerin (tebliğ açısından) varisleridirler.” şeklinde hadislerden çıkarılan hüküm var ya, bu kıyası o ifadeye yaslanarak yapmakta hatalıysam Allah’tan affımı dilerim. Sizin külliyatlara bile sığmayan fikir, hizmet, mücadele ve rehberliğinizi dile getirmek, biliyorum ki beni çok çok aşar. Sizi asıl izah edecek olan Nur risaleleriniz ve Nur külliyatınız olacaktır. Yepyeni nesiller sizi anlamak uğrunda ellerinden geleni yapacaklardır; berzah âleminde kalp rahatlığı içinde olunuz. “Kur’ân’ın Hâkimiyet-i Mutlakası,” diye başladınız bir gün; “Ümmet-i Muhammediye”nin içine düştüğü itikadî hatanın temel saikini izah buyurdunuz. “ Ümmet-i İslâmiyenin ahkâm-ı dinîyede gösterdiği teseyyüb ve ihmalin bence en mühim sebebi şudur: Erkân ve ahkâm-ı zaruriye ki yüzde doksandır -bizzat Kur’ân’ın ve Kur’ân’ın tefsiri mâhiyetinde olan sünnetin malıdır. İçtihadî olan mesail-i hilâfiye ise yüzde on nispetindedir. Kıymetçe mesail-i hilâfiye ile erkân ve ahkâm-ı zaruriye arasında azîm tefavüt vardır. Mesele-i içtihadiye altun ise öteki birer elmas sütundur...” ( Sünuhat, Asar-ı Bed’iye) İşte bunu fehmetmeyip altın hükmündeki içtihatla alakalı meseleleri “elmas sütun”larla değiştirmek gönülde, Müslümanı dinini yaşamakta zora sokup, özellikle ahlakî ve sosyal emirleri hayata geçiremeyerek Batılılardan teknik bakımdan geriye düşürmüştür. Bunu tersine çevirmenin yolu da “cehalet”i ortadan kaldırıcı bir tahsil seferberliği başlatmaktır. “ Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır.” der. “ Bu üç düşmana karşı marifet, sanat ve ittifakla cihad edeceğiz.” şeklinde devam eder. ( Asar-ı Bed’iyye, Münazarat) "Allah’ın ipine hep birlikte sım sıkı sarılın; ayrılığa düşüp dağılmayın." (Âl-i İmran Sûresi, 3:103.) İlahi buyruğu da bize ittifakı emretmiyor mu? “Acaba” diye devam eder Üstat, “doksan elmas sütunu on altının himayesine vermek, mezc edip tâbi kılmak caiz midir? Cumhûru, bürhandan ziyade, mehazdeki kudsiyet imtisale sevk eder. Müçtehidînin kitapları vesile gibi, cam gibi Kur’ân’ı göstermeli; yoksa vekil, gölge olmamalı.” (age) Mantıkça açıktır ki zihin, gerekli olandan tebeî bir yolla lâzıma gider. Etse de ikinci bir teveccüh ve kasıtla eder. Bu ise tabiî olmayan bir durumdur. “ Meselâ, hükmün me’hazı (kaynağı) olan şeriat kitapları melzum ( gerekli olmuş olan) gibidir. Delili olan Kur’ân ise, lâzımdır (gereğidir). Muharrik-i vicdan olan kudsiyet (vicdanın harekete geçmesini sağlayan semavi oluş ise), lâzımın lâzımıdır. Cumhurun nazarı kitaplara temerküz ettiğinden ( sadece içtihat neticesi açıklayıcı eserlere yöneldiğinden), hayal meyal lâzımı tahattur eder. Lâzımın lâzımını nâdiren ( bazen) tasavvur eder. Bu cihetle, vicdan lâkaytlığa alışır, cumudet ( katılık) peyda eder. Eğer zaruriyat-ı diniyede doğrudan doğruya Kur’ân gösterilseydi, zihin tabiî olarak müşevvik-i imtisal ve mûkız-ı vicdan ve lâzım-ı zâtî olan kudsiyete intikal ederdi. Ve bu suretle kalbe meleke-i hassasiyet gelerek, imanın ihtaratına karşı asamm (sağır) kalmazdı.” (age) Demek ki İslami kitaplar birer şeffaf cam mâhiyetinde olmak lazımken zamanın geçmesiyle “mukallitler yüzünden” paslanıp hakikata perde olmuşlardır. Maalesef bu kitaplar, Kuran’a tefsir olmak lazımken, bağımsız birer eser hükmüne geçmişlerdir. “Hâcât-ı diniyede cumhurun enzarını doğrudan doğruya, câzibe-i i’câz ile revnakdar ve kudsiyetle hâledar ve daima iman vasıtasıyla vicdanı ihtizaza getiren hitab-ı Ezelînin timsali bulunan Kur’ân’a çevirmek üç tarikledir: 1. Ya müellifînin bihakkın lâyık oldukları derin bir hürmeti, emniyeti tenkitle kırıp o hicabı izale etmektir. Bu ise tehlikedir, insafsızlıktır, zulümdür. 2. Yahut, tedricî bir terbiye-i mahsusayla kütüb-ü şeriatı şeffaf birer tefsir suretine çevirip, içinde Kur’ân’ı göstermektir: Selef-i Müçtehidînin kitapları gibi, Muvatta, Fıkh-ı Ekber gibi. Meselâ, bir adam İbni Hacer’e nazar ettiği vakit, Kur’ân’ı anlamak ve Kur’ân’ın ne dediğini öğrenmek maksadıyla nazar etmeli. Yoksa İbni Hacer’in ne dediğini anlamak maksadıyla değil. Bu ikinci tarik de zamana muhtaçtır. 3. Yahut cumhurun nazarını, ehl-i tarikatın yaptığı gibi, o hicabın fevkine çıkararak, üstünde Kur’ân’ı gösterip, Kur’ân’ın hâlis malını yalnız ondan istemek ve bilvasıta olan ahkâmı vasıtadan aramaktır. Bir âlim-i şeriatın va’zına nisbeten, bir tarikat şeyhinin va’zındaki olan halâvet ve câzibiyet bu sırdan neşet eder. Umur-u mukarreredendir ki, efkâr-ı âmmenin birşeye verdiği mükâfat, gösterdiği rağbet ve teveccüh, ekseriya o şeyin kemaline nisbeten değildir; belki ona derece-i ihtiyaç nispetindedir. Bir saatçinin bir allâmeden ziyade ücret alması bunu teyid eder.” (age) Bu meseleyi yazdıktan biraz zaman sonra, bir gece rüyada Cenab-ı Peygamber Sallâllahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi gördünüz. Bir medresede, “huzur-u saadette” bulunuyordunuz. Cenab-ı Peygamber Size Kurân’dan ders vereceklerdi. Kurân’ı getirdikleri sırada, Hazret-i Peygamber Sallâllahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, Kur’ân’a ihtiramen kıyam buyurdular. O dakikada, şu kıyamın,ümmeti irşad için olduğunu hatırladınız. “Bilâhare,” şeklinde ifade buyurdunuz; “ bu rüyayı suleha-yı ümmetten bir zata hikâye ettim. Şu suretle tabir etti: ‘Bu büyük bir işaret ve beşarettir ki, Kur’ân-ı Azîmüşşan lâyık olduğu mevki-i muallâyı bütünb cihanda ihraz edecektir.’ " (Sünuhat, Kur’an’ın Hâkimiyet-i Mutlakası, s. 48) Mehmet Nuri Bingöl
 
Etiketler: NUR, RİSALELERİNİZ, “MÜSTAKİL, TASN, İFAT”, DEĞİLDİR,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
11 Ekim 2021
HAİN İÇERDEN OLUNCA ...
30 Eylül 2021
KUYRUKLU YALAN VE ALGIDAN MEDET UMANLAR
21 Eylül 2021
Mesai Arkadaşım Bir Hikâyeci
03 Eylül 2021
CÜCE BEYİNLER
30 Ağustos 2021
Örtülü Gıybete “İstişare” Kulpu
26 Ağustos 2021
MÜSPETİN İSLAMİ ISTILAHI NEDİR?
13 Ağustos 2021
BİLEREK VEYA BİLMEYEREK ŞERRİN HARCINA KÜREK SALLAYANLAR
10 Ağustos 2021
Hüseyin Avni Ulaş, SAİD Nursi ve "Hürriyet-i hakiki"
31 Temmuz 2021
İKİYÜZLÜLÜĞÜN ALFABESİ
25 Temmuz 2021
BİR ASİMETRİK SAVAŞ ÇEŞİDİ
15 Temmuz 2021
Aman Aman Aman, Teyakkuz!
09 Temmuz 2021
M(Z)İLLET İTTİFAKI ADAYINA SORULAR
17 Haziran 2021
ESİNTİLER
09 Haziran 2021
GÖNLÜ İHYA SEFERBERLİĞİ
07 Haziran 2021
OLACAĞI BEKLEMEK
22 Mayıs 2021
İMAN VE AMEL
15 Mayıs 2021
Dünya Dünya Dedikleri ( Kdy'de baskıda olan ...Çeşme kitabımdan iktibastır)
10 Mayıs 2021
YALEL SEDALARI VEYA AKSA MESCİDİ
05 Mayıs 2021
GENÇ YAZAR DOSTLARA MİSAL DİYE YAZDIM
30 Nisan 2021
RAMAZANDA BİR TEFEKKÜR
15 Nisan 2021
ŞAM” KUDÜS’TEN BAŞLARSA
01 Nisan 2021
METNİN ANAHTAR KELİMESİ
28 Mart 2021
Külliyat'ı Anlamak Üzerine-2
23 Mart 2021
“TARİHÇE”NİZE KISA BİR BAKIŞ
12 Mart 2021
Akif İslam Şairidir yahut İstiklal Marşı Şairi
07 Mart 2021
İhlas, “îsar” Münasebeti
03 Mart 2021
ESKİ DEĞİL "ESKİMEZ" SAİD
28 Şubat 2021
SÜRGÜNDEKİ ÇEÇENYA, NUR ÜSTAD VE SİYAHTAN TURKUAZA KOŞMAK YAZARI MEHMET NURİ BİNGÖL’LE MÜLAKAT
27 Şubat 2021
YAZARIMIZ MEHMET NURİ BİNGÖL'DEN YENİ BİR KİTAP
21 Şubat 2021
28 ŞUBAT'ÇI "KAFA" BU SEFER DE ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
14 Şubat 2021
“ ALMA MAZLUMUN AHINI...”  
13 Şubat 2021
Düşman Kime Saldırıyorsa ( Kavala Talebi Üzerine)
05 Şubat 2021
MANEVI  “SEYYİDLİK” RESULULLAH DĀVASINA SAHİP ÇIKMAKTIR
28 Ocak 2021
GEÇ BİR OSMANLI YAZISI
26 Ocak 2021
TARİHİ SEVDİREN ADAM'A RAHMET DİLEĞİYLE
23 Ocak 2021
Külliyat'ı Anlamak Üzerine-2
20 Ocak 2021
Külliyatı Anlamak Üzerine-1
11 Ocak 2021
Üstad Nursi ve “Müstağni Siyaset”
07 Ocak 2021
"SİLİK  SÖZ"LERİN GEZDİĞİ ARENA
25 Aralık 2020
Zekânın zekâtı Borcu Silmez; Mecazidir O...
18 Aralık 2020
ASIL AMBARGO ZİHİNLERDE; O KALKTIYSA ONLARCASI BİLE HAVA CİVADIR BİZE...
16 Aralık 2020
TARIK BUĞRA VE OSMANLI
10 Aralık 2020
TEK DERDİ DÜNYA OLAN ŞEBEKE
05 Aralık 2020
BİR KÜÇÜREK HİKAYE YAHUT "BİZİ NE SANIYOR BUNLAR?"
02 Aralık 2020
İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA TÜRKÇENİN DOĞRU KULLANIMI
28 Kasım 2020
TEPETAKLAYDI İÇİM...
26 Kasım 2020
REFORM MU, İNŞA MI?
22 Kasım 2020
“AKİBET MÜTTAKİLERİN” VE “KADERE TESLİM” OLANLARIN DEĞİL Mİ? –
22 Kasım 2020
TAKLACI KUŞ OLMAK KİMİ VURUR ÖNCE?
20 Kasım 2020
“AKİBET MÜTTAKİLERİN” VE “KADERE TESLİM” OLANLARIN DEĞİL Mİ? –
18 Kasım 2020
TAKLACI KUŞ OLMAK KİMİ VURUR ÖNCE?
16 Kasım 2020
Said Nursi Kimlere Zındık Demişti?!
14 Kasım 2020
DUZAH MI, VİCDAN MI?
10 Kasım 2020
"Ehl-i Hak Olan Sünnet" İtikad Mezhebi...
08 Kasım 2020
“Muvakkat İttifak” ya da Tapu Dağıtmak…
04 Kasım 2020
BULUT VE ÖRDEK MESELİ
30 Ekim 2020
Mitoman Siyasi Belki Mazur; Ya Taammüden Yapan...
29 Ekim 2020
“VAN YOLUNDAKİ HAN KAPISI” YA DA MUZDARİP İSLAM ALEMİ…
17 Ekim 2020
NEDEN YA DA NERELERDEN DÜŞMEK
12 Ekim 2020
BU ASRIN BİR MÜCAHİDİ: FIRINCI AĞABEY
07 Ekim 2020
"TÜRKMENEM..."
02 Ekim 2020
BELİRSİZ BIRAKMAK DA BİR ALENİYETTİR!
26 Eylül 2020
Maydanoz ve Limon
20 Eylül 2020
EYÜP OTMAN AĞABEY
14 Eylül 2020
"Hakikat Alimi" Ne Menemdir?
08 Eylül 2020
Dünya Dedikleri Acayip Yer
02 Eylül 2020
LAYT LAİKRATOS, ARTAN SEKÜLERİZM
24 Ağustos 2020
NAVTEKS BİR ARA FORMÜL. ASIL HEDEF MEB (Müstakil Ekonomik Bölge)
20 Ağustos 2020
"Çığlığı Afakta Yankılanmayan Yazar” Olur mu?..
17 Ağustos 2020
ÇAY DEYİP GEÇMEYİN
10 Ağustos 2020
NUR'UN İKİ KURMAYINDAN BIRİ: Mustafa SUNGUR
08 Ağustos 2020
YİNE İSPANYOL SİYASETİ VEYA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
04 Ağustos 2020
OSMANLI'NIN TÖRESİ SÜNNET'İN TAA KENDİSİ...
30 Temmuz 2020
“Doğruyu Her Yerde Deme”mek, ama Hangi Makamda?
27 Temmuz 2020
Ne Fâcia! “Güneydoğu Nurculara Kal”mış!
24 Temmuz 2020
Kelam-ı Ezeli ve Hutbenin Arapça Okunması
24 Temmuz 2020
“Sarp Ufuklar”ın Hikâyesi
19 Temmuz 2020
NUR"LARIN (AHİRZAMANDAKİ) MAKAMI VE BÜTÜNLÜK...
16 Temmuz 2020
15 TEMMUZ'DA BİZE KEFEN Mİ BİÇMEK? ( Darbr darbe dirildik hamdolsun)
15 Temmuz 2020
Düşünme Özgürlüğüne Set Haline Dönüşmüş Bir Kanun: 5816
13 Temmuz 2020
Ayasofya Davası İçin Her Nakil Seslendirildi de...
11 Temmuz 2020
Ayasofya Davamız ve Muhafazakar Aydınlar
06 Temmuz 2020
"İBİBİKLER ÖTTÜĞÜNDE ORDAYIM "
01 Temmuz 2020
" DİN EDEBTİR" ( HAD DİNİ BİLMEK...)
28 Haziran 2020
İHLAS, HAL-İ ALEM SİYASETİ VE " SİYASET-İ İSLAMİYE"
26 Haziran 2020
GAZETECİ BİR DOSTLA SOHBET-2
24 Haziran 2020
GAZETECİ BİR DOSTLA MUSAHABE YAHUT MUHASEBE…
23 Haziran 2020
"HAKİKİ MEŞVERET"
21 Haziran 2020
İT, "TÜREVİ" CHP'NİN HALİ PÜR-MELALİ VE TİR TİR TİTREMEK!
19 Haziran 2020
" HEYYİ HEY!!!"
17 Haziran 2020
AĞABEYİM ( İktibas)
14 Haziran 2020
Said Molla, Şeyh Said ve Molla Said (Bediüzzaman) BİR mi?..
11 Haziran 2020
AYASOFYA FETHİ VE ZİNCİRLER...
09 Haziran 2020
VER ELİNİ TÜRKMENELİ ( yayını bekliyor) ROMANIMDAN BİR BÖLÜM
07 Haziran 2020
Bir Portre: Prof. Dr. Mehmet Kaplan
05 Haziran 2020
SÜNNET İTİKADINDA MEHDİ (AS)
01 Haziran 2020
VEHBİ'NİN KERRAKESİ
24 Mayıs 2020
BAY-RAM DÜŞÜNCELERİ...
16 Mayıs 2020
VER ELİNİ TÜRKMENELİ ( yayını bekliyor) ROMANIMDAN BİR BÖLÜM
11 Mayıs 2020
Mehmet Nuri Bingöl’le Mülakat
05 Mayıs 2020
SURİYE yahut "DİYAR-I ŞAM"
29 Nisan 2020
CORONA SÜRECİNDE İSLAM
27 Nisan 2020
FARİZA DENECEK KADAR AZİM VE EHEM MESELE
25 Nisan 2020
HER ZAMANIN PAKRADUNI'Sİ
19 Nisan 2020
AYA SOPHİA MI, MAHZUN MABED Mİ!( YAHUT FATİH'İN BEDDUASINDAN NE KURTULUŞ NE ZAMAN?)
13 Nisan 2020
EVDE MAHPUSKEN BAHAR
28 Mart 2020
NEFSİ YENMEK VE KORONAYI YENMEK. HANGİSİ ZOR?
19 Mart 2020
SAİT MOLLA MOLLA SAİD FARKI
08 Mart 2020
"Nâbî'yi Nabi Eden Hüsn-ü Nazar..."
08 Mart 2020
NE ÇEKTİKSE KAMAL'LARDAN...
03 Mart 2020
VATANI SEVMEK...
27 Şubat 2020
“İSTİKLÂLDEN İSTİKBÂLE” DENEME ESERİYLE “EFENDİ BEY” ROMANI
21 Şubat 2020
Enbiya Şehri URFA ama Diyarbakır "Şehr-i Ashab"
20 Şubat 2020
HALİLULLAH (AS.) YA DA MENFAAT PUTUNU KIRMAK...
19 Şubat 2020
BALTANIN SAPI...
14 Şubat 2020
Maydanoz ve Limon
10 Şubat 2020
KEŞKE HAKLI ÇIKMASAYDIK...
10 Şubat 2020
FASL-I PAŞA
09 Şubat 2020
“Hikmet-i Kudsiye” ile Felsefe Hikmeti Münazarası
08 Şubat 2020
“Hikmet-i Kudsiye” ile Felsefe Hikmeti Münazarası
05 Şubat 2020
“SEYDA!”
29 Ocak 2020
HAVANDA SU DÖVENLER... ŞİMDİKİLER GİBİ!
22 Ocak 2020
Doğubayezıd Hâni
17 Ocak 2020
“Elif Öğretmen” ve Romancı Hüseyin Yılmaz
13 Ocak 2020
FİKİR CÜCELİĞİ
10 Ocak 2020
TARİH; GERÇEK AYNASI
03 Ocak 2020
Yol Açıcılar- Yol Kapatıcılar
28 Aralık 2019
İDİLHAN, İLHANLI VE EL-MEGİDDO OVASI!..
26 Aralık 2019
“Hakikatı Dışlamış Kimselerle Tevhidi Toplum İnşa Edilemez.”
24 Aralık 2019
" ERKEĞE KARI LİBASI YAKIŞMAZ" VEYA "KENDİ YÜRÜYÜŞÜNÜ TERK ETTİ..." MESELESİ...
24 Aralık 2019
" ERKEĞE KARI LİBASI YAKIŞMAZ" VEYA "KENDİ YÜRÜYÜŞÜNÜ TERK ETTİ..." MESELESİ...
21 Aralık 2019
AKASYA YAHUT AĞAÇ- 2
19 Aralık 2019
GÖBEKLİTEPE DİYE BİR YER
16 Aralık 2019
KİMLERE?
08 Aralık 2019
YOKUŞTA YÜRÜYENLER ( Bir Emek Hülasası)
05 Aralık 2019
"ŞURA-YI HAKİKİ" VEYA "MEŞVERET-İ ŞER'İYYE"
24 Kasım 2019
MEHDİ İTTİHAD-I İSLAM ORDULARININ BAŞKOMUTANI... ( BEDİÜZZAMAN- EL: 266)
18 Kasım 2019
Dünkü Ağaç, Bugünkü Fidan -1
10 Kasım 2019
MANEVİ “SEYYİDLİK”, RESULULAH(ASM)NİN DĀVASINA SAHİP ÇIKMAKTIR!
10 Kasım 2019
ABD EŞKİYASI " DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ”!
10 Kasım 2019
"ÜFÜRÜKTEN TEYYARE" KRİPTO VAZİFE
09 Kasım 2019
KISIR DÖNGÜ YAHUT "FASİT TEVİLAT"
17 Ekim 2019
SAVAŞ DEĞİL HAREKAT, İŞGAL DEĞİL FETİH!
17 Ekim 2019
AB "BARIŞ PINARI"NIN MANASINI TAM ANLAMIŞ...
17 Ekim 2019
31 MART “MEŞ’UM” VAKASI
17 Ekim 2019
HADİSLER KUR'AN'IN HAKİKİ TEFSİRİ, TERCÜMANIDIR
13 Ekim 2019
EDEBİYAT HAKKINDA BAZI NOTLAR
01 Ekim 2019
"… Bir gün de hesap” Dönünce Olacaklar Olur.
27 Eylül 2019
Hakikata Şahit Tarih; Ama Resmi Olmayanı ...
26 Eylül 2019
YOKUŞTU VE DÖNEMEÇLE SÜSLÜYDÜ YOLLAR
21 Eylül 2019
KİMİ "HATİAT"I TASHİH İÇİN "PALA" MI GEREK?...
18 Eylül 2019
İMAM ALİ ŞAMİL( ŞEYH ŞAMİL)
17 Eylül 2019
“FASL-I PAŞA”
16 Eylül 2019
Ha Çeçenya, Ha Suriye
13 Eylül 2019
Fetih Misyonu ve “Yakın Tutulan Düşman!”
12 Eylül 2019
"SİYASET-İ HAZIRA" GÜNLÜK POLİTİKA, "SİYASET-İ ALİYE" İSE İMANİ HİZMETTİR.
08 Eylül 2019
BİR BAŞKA ÇEŞME
07 Eylül 2019
Tahassür
29 Ağustos 2019
MALARZGİRT'TEKİ SIR VE HATIRLATTIKLARI
Haber Yazılımı